Privacybeleid

Psychologenpraktijk Anna Roeden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als u ons privacybeleid liever als een document wil bekijken kunt u hier klikken om dit document te downloaden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Anna Roeden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologenpraktijk Anna Roeden, ben ik/zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met mij/ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Klantdossier;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Anna Roeden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële- en projectadministratie voor maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verwijzers

Persoonsgegevens van verwijzers (bedrijfsartsen, huisartsen, waaronder ook de POH-GGZ) worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Cliënt- en klantdossier;
 • Verwijzing in het kader van de ZVW;
 • Communicatie/terugkoppeling over de uit de verwijzing voortgekomen door Cenzo te leveren zorg;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • ZVW en WGBO
 • De verwijzing in het kader van de ZVW met als doel inzet van een bij Cenzo aangesloten zorgverlener;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Anna Roeden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • BIG-registratienummer;
 • AGB-code.

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De verwijsbrief maakt onderdeel uit van het medisch dossier. Het medisch dossier dient 15 jaar te worden bewaard (wettelijk bepaald).

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Zorgadministratie/cliëntdossier
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (behandeling in het kader van de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO));
 • Verwijsbrief;
 • Zorgverzekeringswet;
 • Contract met uw zorgverzekeraar;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Anna Roeden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • (Zakelijk en/of privé en mobiel) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk en/of privé) E-mailadres;
 • Nummer legitimatiebewijs;
 • Uw verzekeringsgegevens van uw zorgverzekeraar:
  • Polis + (eventueel) aanvullende polis / zorgpas
  • Verzekerdennummer;
 • Verwijsbrief

Bijzondere persoonsgegevens

 • BSN
 • Gegevens over uw gezondheid.

Toelichting:
Psychologenpraktijk Anna Roeden levert gezondheidszorg en declareert in het kader van de Zorgverzekeringswet de geleverde zorgprestatie bij uw zorgverzekeraar. In dat kader dienen wij uw BSN te registreren, waarmee wij naar uw zorgverzekeraar kunnen declareren.
Daarnaast bouwt uw behandelaar een cliëntdossier op, waarin uw behandelaar (uitsluitend met uw toestemming), o.a. de diagnose vastlegt. Dit beperkt zich tot uitsluitend voor onze dienstverlening relevante gegevens t.a.v. uw gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gegevens voor uw medisch dossier dienen 15 jaar te worden bewaard (wettelijk bepaald). In die gevallen waarbij het uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit kan een medisch dossier langer bewaard worden.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers en overige samenwerkingspartners

 

Persoonsgegevens van bij Psychologenpraktijk Anna Roeden aangesloten zorgverleners worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Samenwerking in het kader van een waarnemings- of freelance (ZZP) overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst van opdracht of waarnemingsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Anna Roeden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens
 • BIG-registratienummer

Uw persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Anna Roeden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna nog zeven jaar i.v.m. belastingregels.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Het voeren van een elektronisch patiëntendossier;
 • Het verzorgen van onze ROM, verstrekken vragenlijsten t.a.v. de behandelingen;
 • Het faciliteren van E-health programma’s.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk Anna Roeden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Psychologenpraktijk Anna Roeden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Voor de systemen waarop bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd wordt tevens gewerkt met een factor-2-autenticatie;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bij Psychologenpraktijk Anna Roeden aangesloten zorgverleners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!